Pri objednávke nad 33€ doručenie zdarma
MENU

Všeobecné obchodné podmienky - Nechtový shop

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci (zákazník) odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s obchodnými a dodacími podmienkami. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 Spoločnosť Inginails s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1 - oddiel: Sro, Vložka číslo: 19470/V -> Výpis z obchodného registra

 

Sídlo spoločnosti:

Inginails s.r.o.

Starozagorská 6

04023 KOŠICE

IČO: 36 748 994    DIČ: SK2022332191

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Ponúkame Vám možnosť pohodlného online nákupu priamo z pohodlia Vášho domova. Náš Eshop je otvorený 24 hodín denne pre elektronické objednávanie, obsluha Eshopu je k dispozícii od 8:00 do 16:30 telefonicky. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka priamo v našom Eshope, e-mailu alebo telefonicky. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Rozmery, farba a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom dodávame len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch okrem prvotného automatického potvrdenia objednávky emailom, si predávajúci pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky telefonicky a uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

SPÔSOB DORUČENIA A DOBA DODANIA

Tovar zasielame na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskou službou UPS. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 1-10 dní od potvrdenia objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne upraviť Vašu objednávku.

Dodacia lehota v prípade tovaru, ktorý máme na sklade je do 3 pracovných dní.

 

CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade zmeny cien.

V cene tovaru nie je započítané poštovné.

Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra je po odoslaní zásielky dostupná v elektronickej forme - súbor PDF - priamo vo Vašom účte po prihlásení,  môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky. Ku každej objednávke pristupujeme individuálne so snahou maximálne vyjsť v ústrety kupujúcemu.

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od zmluvy si môžete u nás uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (emailom na adresu obchod@nechtovyshop.sk), spolu s  číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom Vášho bankového účtu. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je na stiahnutie tu: ODSTÚPENIE od zmluvy 

Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

 • Tovar musí byť dôkladne zabalený
 • Tovar nesmie byť použitý - nie je na ňom vidieť známky používania
 • Tovar musí byť kompletný!
 • Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe
 • Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu.
 • Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.
 • V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia.

 

Záväzky obchodníka v prípade odstúpenia od zmluvy

1. Obchodník vráti spotrebiteľovi všetky uhradené platby, prípadne vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 11.

Obchodník vráti platby a náklady uvedené v prvom pododseku rovnakými platobnými prostriedkami, aké použil spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa so spotrebiteľom výslovne nedohodli na inom spôsobe, a za predpokladu, že spotrebiteľ nebude v súvislosti s týmto vrátením znášať žiadne poplatky.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, obchodník nie je povinný uhradiť dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil spôsob dodania iný, ako je najlacnejší typ štandardného dodania ponúkaného obchodníkom.

3. Pokiaľ obchodník v prípade kúpnych zmlúv nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, môže počkať s vrátením platby dovtedy, kým nedostane tovar späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

 

Záväzky spotrebiteľa v prípade odstúpenia od zmluvy 
 

1. Pokiaľ obchodník nenavrhol, že si tovar vyzdvihne sám, spotrebiteľ zašle tovar späť alebo ho odovzdá obchodníkovi alebo osobe, ktorú obchodník poveril prevzatím tovaru, bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, ke'd oznámil obchodníkovi svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy v súlade s článkom 11. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Spotrebiteľ znáša iba priame náklady na vrátenie tovaru s výnimkou prípadov, keď obchodník súhlasil, že ich bude znášať sám alebo keď si obchodník nesplnil povinnosť informovať spotrebiteľa, že tieto náklady znáša spotrebiteľ.

Ak bol tovar v prípade zmlúv uzavretých mimo prevádzkových priestorov dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy, obchodník vyzdvihne tovar na svoje vlastné náklady, ak ho z dôvodu jeho charakteru nemožno štandardne vrátiť poštou.

2. Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie charakteru, vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ v žiadnom prípade nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak obchodník neposkytol informáciu o práve na odstúpenie od zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. h).

3. Ak si spotrebiteľ uplatní právo na odstúpenie od zmluvy po tom, ako predložil žiadosť v súlade s článkom 7 ods. 3 alebo článkom 8 ods. 8, uhradí obchodníkovi sumu úmernú rozsahu poskytnutého plnenia do chvíle, keď obchodníka informoval o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, v porovnaní s celkovým rozsahom služieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa zmluvy. Primeraná suma, ktorú má spotrebiteľ uhradiť obchodníkovi sa vypočíta na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena nadhodnotená, primeraná suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty poskytnutého plnenia.

 

Kupujúcemu sa odporúča doručený tovar prezrieť a skontrolovať dodané množstvo tovaru, sortiment, prípadne zjavné chyby tovaru. Prípadnú nekompletnosť dodávky alebo zámenu sortimentu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu okamžite po prevzatí tovaru. Inak je dodávka považovaná za kompletnú a bez chýb. Pri zjavnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný urobiť písomný záznam o povahe škody s prepravcom, resp. poškodený tovar neprevziať. Písomný záznam o povahe škody je nevyhnutnou podmienkou prípadného reklamačného konania.

 

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou v súlade s platným právnym poriadkom.

Ak sa Vám u nás zakúpený tovar z akéhokoľvek dôvodu poškodí môžete ho bez akýchkoľvek problémov reklamovať v lehote do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, prípadne na prirodzené opotrebovanie výrobku. Pokiaľ chcete tovar reklamovať je potrebné ho dôkladne zabaliť a odoslať (doporučenie, nie na dobierku) na našu adresu:

O reklamácii nás môžete informovať e-mailom na obchod@nechtovyshop.sk, poštou alebo telefonicky. Reklamácia sa zahajuje doručením reklamovaného výrobku do sídla našej spoločnosti.

Predávajúci poskytuje záruku na dodaný tovar v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, t. j. 24 mesiacov. V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka, platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie chýb tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady tovaru a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, s tým, že záručná doba je 12 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, prípadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.

 

POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ

Pokiaľ chcete tovar reklamovať je potrebné ho dôkladne zabaliť a odoslať (doporučenie, nie na dobierku) na našu adresu: 

INGINAILS s.r.o.

Dénešova 8

04023  KOŠICE

Slovenská republika

 

IČO: 36 748 994    DIČ: SK2022332191

FIO banka

IBAN: SK51 8330 0000 0027 0071 9832

 BIC(SWIFT) FIOZSKBAXXX

 

Pri zasielaní poškodeného tovaru, zásielka musí zodpovedať nasledujúcim podmienkam:

 • Tovar je potrebné dôkladne zabaliť. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu alebo strate.
 • Zásielku odoslať doporučenie, nie na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.
 • K reklamácii odporúčame priložiť ofotenú faktúru a dôvody reklamácie. Urýchlite tým celkový proces reklamácie.
 • Po obdržaní reklamácie Vás budeme e-mailom informovať o obdržaní Vašej zásielky.

Pri reklamácii poškodeného tovaru postupujeme takto:

 • Pri reklamácii opraviteľnej chyby: tovar opravíme, alebo vymeníme za tovar rovnakého druhu.
 • Pri reklamácii neopraviteľnej chyby:  tovar Vám vymeníme za tovar iného druhu v rovnakej alebo podobnej cene.
 • Pri reklamácii neopraviteľnej chyby, pokiaľ si nebudete vedieť vybrať iný tovar vrátime Vám peniaze.
 • Pri reklamácii poškodeného tovaru poštovné na opätovné zaslanie reklamovaného tovaru samozrejme neplatíte.

 Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa fyzického prevzatia reklamovaného tovaru, t.j. do toho času vybavujeme reklamácie. Reklamácie vybavujeme v poradí v akom nám boli doručené. Snažíme sa ich však riešiť v čo najkratšom čase k spokojnosti zákazníka.

Prípadné otázky a reklamácie zasielajte na e-mailovú adresu: obchod@nechtovyshop.sk

 

V zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov platného od 1.2.2016 spotrebiteľ má právo obrátiť sa na systém alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS).

Bližšie informácie o ARS nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s

ako aj zoznam subjektov riešenia ARS

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Aby sme Vám mohli ponúknuť naše služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie, a tak sa snažíme množstvo týchto údajov minimalizovať na tie najnutnejšie a údaje chránime pred zneužitím. Naša práca s osobnými údajmi plne podlieha zákonným normám, zákonu o ochrane osobných údajov.

Údaje o Vašich nákupoch, reklamáciách a ďalších Vašich činnostiach v našom internetovom obchode majú tiež dôverný charakter a podliehajú rovnakým bezpečnostným pravidlám ako práca s osobnými údajmi. Akékoľvek údaje, ktoré o Vás a o Vašich nákupoch získame, chránime pred zneužitím, neposkytujeme ich (okrem spoločností zaisťujúce špedičné služby alebo platobný styk, obdržia nevyhnutné minimum informácií o zákazníkovi, potrebné pre bezproblémové vybavenie konkrétnej objednávky) a slúžia len ku kvalitnému poskytovaniu našich služieb.

Vyhradzujeme si právo využiť Vaše údaje k zasielaniu informácií o zľavách, novinkách a ďalších marketingových aktivitách. V každom takto zaslanom e-maile je návod, ako nám jednoducho dať vedieť o tom, že si toto neprajete a takéto používanie nám zakázať. Tiež máte právo kedykoľvek nám písomne oznámiť akékoľvek zmeny, doplnenie, žiadosť o likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám pred tým poskytli.

Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s zhromažďovaním a používaním osobných údajov v uvedenej miere a súhlasíte z vyššie uvedenými pravidlami.

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, 04001 Košice

 

V Košiciach 17.10.2012